Day

June 8, 2016

เกมออนไลน์ holiday palace ที่ควรทราบ

เมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้นทำให้ผู้ใหญ่หลายคนยินดีที่จะให้ลูกหลานเรียนรู้เทคโนโลยีซึ่งเด็กๆที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างสนุกนั่นก็คือการเล่นเกม เมื่อเทคโนโยลีมีบทบาทมากขึ้น เกมก็ถูกพัฒนามากขึ้นเช่นกัน เด็กในปัจจุบันจึงตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยีที่ชื่อว่าเกมนั่นเอง holiday palace คำว่าเด็กติดเกมจึงเกิด จึงเกิดขึ้นมา เด็กติดเกมก็คือการที่เด็กเล่นเกมออนไลน์ตลอดเวลาจนทำให้ไม่เป็นการเรียน เกมที่เด็กเหล่านั้นคือ เกมออนไลน์โดยที่เกมนั้นสามารถสามารถที่จะสื่อสารและเล่นด้วยกันหลายๆคนได้ ทำให้เกิดความสนุกสนานเสมือนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่ผลเสียที่เกิดจากการเล่นเกมออนไลน์เหล่านี้ก็มีมากมายเช่นเดียวกัน นั่นคือ holiday palace 1. สายตาสั้น การเล่นเกมออนไลน์นั้นทำให้สายตาสั้นได้ เพราะเกิดจากการจ้องคอมพิวเตอร์มากเกินไป การจ้องคอมพิวเตอร์ในระยะเวลานานๆ ทำให้เราต้องใช้สายตาในการเพ่งมองมากขึ้น...
Read More